Welkom op Bronvermelding.nl

Het maken van de juiste bronvermelding is van groot belang, vooral wanneer je bezig bent met een scriptie of werkstuk. Wanneer je namelijk geen goede bronvermelding gebruikt, is het mogelijk dat je scriptie wordt afgekeurd vanwege plagiaat of copyrightschending. Het is zelfs voorgekomen dat mensen hun opleiding niet mogen afmaken vanwege het fout noteren van bronnen. Zorg daarom dat je je bronnen altijd op een juiste manier in je scriptie, document of werkstuk verwerkt, zodat je te allen tijde de verdenking van frausde voorkomt.

Scriptie schrijven

Bijna praktisch alle HBO en Universitaire studies is het verplicht om een scriptie te schrijven. Ongeacht of je nu communication and interactive planning in water management studeert of een studie geneeskunde volgt. Bronvermelding.nl jouw ondersteuning. Bij bijna elke tekst die wordt geschreven wordt wel gebruik gemaakt van externe bronnen. Dit kan alleen niet zomaar, het is namelijk belangrijk om altijd een bronvermelding te maken om te voorkomen dat het als copyrightschending of plagiaat wordt gezien. Op deze website vind je alles over wat een bronvermelding nou precies is en hoe je deze volgens de normen moet beschrijven.

APA Style

Van APA Style tot literatuurlijsten maken en van het vermelden van een artikel tot het vermelden van een hoofdstuk uit een boek.  Alles omtrent bronvermelding vind je op deze website. Onze tip: Houd je bronnen meteen in APA style bij, zodat je aan het einde van je scriptie niet meer een volledige lijst hoeft te maken. Hier gaat namelijk erg veel tijd in zitten en wellicht kun je niet al je bronnen meer terugvinden.

Bronvermelding is jouw weg naar een goede literatuurlijst voor je scriptie!

Apa

Bronvermelding in APA stijl houdt in dat in de lopende tekst naar een bron wordt verwezen met vermelding van auteur en jaar.

Copyright

Copyright, ook wel auteursrecht genoemd, staat voor het recht van de maker van een stuk. Zo een stuk kan veel dingen inhouden.

Plagiaat

In veel stukken tekst wordt geschreven over onderwerpen waar al eerder over is geschreven. In deze gevallen is het voor auteurs makkelijk...